Европейски проект 2018-2020


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/EU.png
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/opik-logo-share.jpg

Проект № BG16RFOP002-1.005-0151-C01

  Главна цел: „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и
дезодориране на растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий”
 

Бенефициент :          „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД Обща стойност:        712 488.83 лв., от които 498 742.18 лв. европейско и национално съфинансиране.  

Начало: 24.10.2018 г.

Край: 24.02.2021 г.


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ Проектното предложение е за изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране на растителни масла, при която дестилацията под вакуум на свободните мастни киселини, вкусовите и мирисните вещества на маслата, става посредством продухване с рециркулиращ газ хелий. Основа на иновативният проект е патент на Метод за дестилация под вакуум на мирисни и вкусови вещества от слънчогледово  масло с  инертен газ  публикувано в Бюлетин №9 раздел С от 2016 г. на Българското патентно ведомство. Досега в световната практика за дезодорация като инертен газ е използван само азот, който е сравнително  евтин газ. Използването му довежда до по-ниски загуби (в маслото няма да протече хидролиза), а също и до по-високо качество на дестилата. Въпреки това, в промишлената практика, азот не се използва, защото той е некондензиращ газ и прави необходимата вакуум система много по-скъпа, отколкото използването на пара, която е кондензираща. Освен това след продухване газът е изпускан в атмосферата. Методът за дестилация под вакуум на мирисни и вкусови вещества от слънчогледово  масло с рециркулация на инертен газ, дава възможност, физично да се рафинират и обезмирисяват растителни масла, с инертни газове с ниски молекулни тегла, като постигането на конкурентни цени спрямо обезмирисяването с пара, става за сметка на тяхното многократно използване. Температурата на процесите при използване на метода, може да бъде по ниска от тази при процесите с прегрята пара, с цел запазване на антиоксидантите и другите полезни елементи в маслата. Пилотната линия е на основа полу-непрекъснат дезодоратор. Изборът се основава на ниските капиталови разходи за изработката й, на по-високата гъвкавост при експлоатация (технологичните параметри могат лесно да бъдат коригирани според входящото качество на маслото), в предвид изследователския елемент (уточняване на параметри) и на минималното смесване между две последователни партиди (изпитания при различни растителни масла).


СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА : „Доставка на многостепенни помпи, датчици за налягане и разходомери, датчици за температура (термометри), нивоуказатели, датчици за вакуум и контролер; програмируем контролер за управление на датчици RT484  в комплект с релета с цокъл, термо помпена система, пластинкови топлообменници, разпръскващи дюзи, циркулационни нагреватели, дифузери 6 „, автоматизирани спирателни кранове и  ръчен спирателен кран, редуктор на налягане, предпазни клапани,  възвратни клапани, структуриран пълнеж, мембранен сепаратор за хелий, ел.табло, автоматични дефектотокови защити с различен ампераж, товарни прекъсвачи, контактори, главен прекъсвач, трансформатор, захранващи шини, клеми, бутони със светлини, ключ – ръчно/автоматично, авариен стоп, сигнални лампи, моторни защити с различен ампераж, кабели, материали за модули на носеща метална конструкция и свързващи елементи, като част от инсталацията за физично рафиниране и дезодориране на растителни масла“.


Представяне на завършения проект

ВидеоОфис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com