Акредитиран Орган за контрол от вида С

 

Първоначалната акредитация на Органа за радиационен контрол от вида С на Тита-Консулт ООД е извършена през 2013 г., съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, от ИА БСА.

През 2014 г. е извършен преход към новата редакция на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012, а през 2015 г. е разширен обхватът на акредитация.

               ОБХВАТ

Органът за радиационен контрол (ОРК) към Тита-Консулт има уникален за страната ни обхват на акредитация. Ние сме единствените, които освен стандартните и за други органи на контрол измервания на

      1. мощност на еквивалентната доза (МЕД) от гама лъчи и

      2. повърхностни замърсявания,

предлагаме акредитирани измервания и контрол на:

      3. МЕД от неутрони и рентгенови лъчи;

      4. проверка на херметичност на източници на йонизиращи лъчения, използвани в промишлеността, медицината и науката;

      5. измервания на радон във въздух (по два метода), във вода и над почва.

Нашият ОРК е първият в България, акредитиран да извършва радиационен контрол на твърди материали (метали и строителни материали), предвидени за рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци, т.е. да дава достоверни резултати, на които да се основават решенията за така нареченото условно и безусловно освобождаване на материали, например от АЕЦ.

 


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0844-1200x803.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/OK-C-metali-Ufzlodui-2-Copy-1200x900.jpg
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/Scan_control.jpg

           КАКВО КОНТРОЛИРАМЕ?

Най-често ОРК към Тита-Консулт ООД извършва радиационен контрол на работната среда в медицински заведения, например комплексните онкологични центрове, където има различни източници или генератори на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати, скенери, линейни ускорители, позитрон-емисионни томографи, гама-облъчвателни уредби и др.

Друга сфера, в която извършваме радиационен контрол е промишлеността, където проверяваме радиационните полета около източниците на йонизиращи лъчения, но също така и тяхната херметичност, за да установим дали е безопасно да продължи експлоатация им, след изтичане на препоръчания от производителите срок.


Извършваме радиационен контрол и в обекти от околната среда, например терени, върху които или в близост до които е извършван рудодобив или преработка на руди, при което е възможно да се получи повишаване на естествената радиоактивност.

Не на последно място, наши клиенти са хора, които искат да изследваме домовете им, тяхната жизнена среда – апартаменти, къщи, др., за да установим влиянието на терените, върху които живеят или строителните материали, от които са построени жилищата им.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0660-1200x803.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com