2019 / 09

Тита-Консулт с нова сертификация по СУК и СУЗБР

13.09.2019Тита-Консулт

Тита-Консулт пресертифицира системите си за управление


Тита-Консулт получи нови Сертификати за пресертификация на Система за управление на качеството (СУК) и на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), внедрени във фирмата.
„Новите Сертификати са резултат от голям обем свършена работа във фирмата и успешно приключил одит на „Сертификация“ ЕАД. Изключително се гордеем с тези сертификати, защото така изпълнихме една приоритетна за нас цел и продължаваме изграждането на Интегрирана система за управление (ИСУ)“, уточни отговорника по системите за управление в компанията Илза Андреева.
Тази година сертифицирането се извърши по най-новите версии на стандартите. За СУЗБР това е БДС ISO 45001:2018, а за СУК това е БДС EN ISO 9001:2015.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/СЕРТИФИКАТ_СУЗБР-370-01-019.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/СЕРТИФИКАТ_СУК-340-02-019.jpg

Обхватът на СУК включва:
– Проектиране/разработване, производство на продукт/предоставяне на услуга, консултации и експертни оценки, пълен инженеринг и управление на проекти в областта на радиационния контрол, радиационната защита, технологичния контрол и системите за сигурност;
– Измерване на радиационни параметри на работна, околна и жизнена среда, както и на проби от тях;
– Превоз на радиоактивни вещества и работа с източници на йонизиращи лъчения;
– Доставка, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен и дозиметричен контрол; уреди за технологичен контрол, включително съдържащи източници на йонизиращи лъчения; рентгенови скенери за проверка на хора, превозни средства и багажи; уреди и системи за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение, комуникационно оборудване и др.
– Третиране на земни маси и утайки, рекултивация на терени и др.


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com