Тита-Консулт ООД

Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита

Тита-Консулт ООД е българска частна компания с дълга история и безупречно реноме в сферата на радиационния контрол и радиационната защита.


История


Тита-Консулт ООД е основана през 1994г. от преподаватели и научни работници на Физическия факултет на Софийския университет, начело с проф. д-р Цветан Бончев.

В началото усилията са насочени към изследване на последиците от Чернобилската авария, както и към решаване на важни проблеми в АЕЦ Козлодуй.

Впоследствие дейностите се разширяват, но остават в областта на радиационния контрол и радиационната защита – измерване на радиационни параметри, доставка и сервиз на апаратура за радиационен контрол, превоз на радиоактивни вещества и др.

Повече информация за основните фирмени дейности към днешна дата, можете да намерите в секциите Услуги и Доставки.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2016/11/BBonchev.jpg

         проф. Цветан Бончев             (1929 – 1995)


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2016/11/Елешница-юли-2016-11-1200x803.jpg

Екип


Екипът на Тита-Консулт ООД се състои както от бивши преподаватели от Физическия факултет на СУ и кадри от АЕЦ Козлодуй, така и от много млади специалисти (физици и инженери), възпитаници на Софийския и Техническия университет. Така е постигната връзката между поколенията и е осъществена приемственост на ценни знания в областта на радиационната защита.


Ръководство


Ръководният екип на Тита-Консулт се състои от Управител на фирмата и Ръководители на групи.

Явор Андреев

Управител от 2016 г., след 10 г. стаж на различни позиции в компанията.
Дипломиран бакалавър по специалността Индустриално инженерство на английски език в Технически университет София.
Дипломиран магистър по специалността Защита на населението и критичната инфраструктура във Военна Академия „Г. С. Раковски“ София.
Президент на клуб по бейзбол и софтбол, речен и морски капитан, запален скиор и планински колоездач.
Заместник председател на младежката секция на Българско Ядрено Дружество (БЯД).

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/Сапарева-баня-ММ-12.2015-86.jpg


Лицензии и разрешения


Тита-Консулт ООД притежава необходимите лицензии и разрешения за извършване на различни дейности в своята специализирана област.

Фирмата прилага в работата си сертифицирани системи за управление на качеството, за управление на здравето и безопасността при работа и за управление на сигурността на информацията.

Оперативният персонал е квалифициран да работи с източници на йонизиращи лъчения, както и да извършва консултации и превози на радиоактивни вещества.

 


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/ЛИЦЕНЗИЯ_ПРЕВОЗ_РАВ-Т-5506.jpg

Лицензия за превоз на радиоактивни вещества

Превозът на радиоактивни вещества се извършва съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR. Според ADR класификацията, радиоактивните вещества са опасни товари от Клас 7.  Най-често тези товари са радиоизотопи, използвани в медицината или източници на йонизиращи лъчения, предназначени за индустрията. https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/ЛИЦЕНЗИЯ-ЗА-РАБОТА-С-ИЙЛ.jpg

Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения

Лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) е документ, който се издава от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и дава правото за работа с ИЙЛ, с цел техническо обслужване, монтаж и демонтаж на специализирана апаратура, както и за измерване на радиационни параметри.
Системи за управление


ISO 9001:2015


Тита-Консулт ООД има сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) от 2001г., а през 2018г. извърши преход към новата редакция на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

 

Тита-Консулт работи под мотото:

Когато качеството е водещо, успехът не закъснява!

 

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUK_2025.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUZBR_2025.jpg

ISO 45001:2018


От 2016г. Тита-Консулт ООД има сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), а през 2019г. извърши преход към новия стандарт БДС ISO 45001:2018.    

 ISO 14001:2015


В края на м. юни 2022 г., Тита-Консулт ООД успя да сертифицира първоначално  Система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015.

 

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUOS_2025.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/06/Certificate-BG-EN-ISO_IEC-27001_2017_2023.jpg

ISO 27001:2017


През март 2020 г. Тита-Консулт ООД сертифицира Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

 

Партньори

които представяме на българския пазар

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Референции

За качествено и срочно изпълнение на сключените поръчки/договори за доставка на продукти или извършване на услуги, Тита-Консулт ООД получава Референции или Удостоверения за добро изпълнение от различни свои Клиенти. 

Министерство на околната среда и водите

ИАОС изразява положително мнение и удовлетвореност от изпълнение на извършената дейност в лабораториите за радиационни измервания на ИАОС и препоръчва ТИТА-КОНСУЛТ ООД като коректен партньор.

Камелия Радева
Изпълнителен Директор

Гранична полиция

Високият професионализъм на ръководството и специалистите от фирма „ТИТА-КОНСУЛТ ООД„ спомагат за успешното изпълнение на задачите на Главна дирекция „Гранична полиция„.

Захарин Пенов
Главен комисар

АЕЦ Козлодуй

Договорът е извършен в срок с много добро качество.

Н. Николов
Р-л лаборатория ИЙЛ

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Изключително професионално и отговорно отношение към работата!

Проф. Р. Георгиева
Директор

Лукойл

Професионалното и отговорно отношение към извършваните дейности дава основание на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас„ да препоръча ТИТА-КОНСУЛТ ООД като надежден и коректен партньор.

Д. Пехливанов
Главен инженер

PNNL

Our cooperative work with Theta-Consult has been performed with a spirit of partnership and mutual understanding.

Craig W. Nelson
Core Program ManagerКлиенти


Тита-Консулт ООД работи с различни юридически и физически лица, представители на държавния и частния бизнес, участници в пазара на труда.

Стремим се да удовлетворяваме изискванията на нашите Клиенти и да създаваме добри партньорски взаимоотношения, като основа за ползотворно сътрудничество.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com