Радиационен контрол

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/Scan_control.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/ControlBody_low.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0844.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0660.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/OK-C-metali-Ufzlodui-2-Copy.jpg

Project: Радиационен контрол

Title:

Description:

Радиационен контрол

Scan_control
ControlBody_low
DSC_0844
DSC_0660
OK-C metali Ufzlodui (2) - Copy

Тита-Консулт ООД извършва радиационен контрол на работната среда в медицински заведения, например комплексните онкологични центрове, където има различни източници или генератори на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати, скенери, линейни ускорители, позитрон-емисионни томографи, гама-облъчвателни уредби и др.
Друга сфера, в която извършваме радиационен контрол е промишлеността, където проверяваме радиационните полета около източниците на йонизиращи лъчения, но също така и тяхната херметичност, за да установим дали е безопасно да продължи експлоатация им, след изтичане на препоръчания от производителите срок.
Извършваме радиационен контрол и в обекти от околната среда, например терени, върху които или в близост до които е извършван рудодобив или преработка на руди, при което е възможно да се получи повишаване на естествената радиоактивност.
Не на последно място, наши клиенти са хора, които искат да изследваме домовете им, тяхната жизнена среда – апартаменти, къщи, др., за да установим влиянието на терените, върху които живеят или строителните материали, от които са построени жилищата им.

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com