Европейски проект 2018-2020


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/EU.png
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/opik-logo-share.jpg

 

Проект № BG16RFOP002-1.005-0151-C01

 
Главна цел: „Изработка на пилотна линия за физично рафиниране и
дезодориране на растителни масла, под вакуум, чрез продухване с инертен газ хелий”
 

Бенефициент :          „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД

Обща стойност:        712 488.83 лв., от които

                                   498 742.18 лв. европейско и национално съфинансиране.

 

                                    Начало: 24.10.2018 г.

                                    Край:     24.10.2020 г.


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ

Проектното предложение е за изработка на пилотна линия за физично рафиниране и дезодориране на растителни масла, при която дестилацията под вакуум на свободните мастни киселини, вкусовите и мирисните вещества на маслата, става посредством продухване с рециркулиращ газ хелий.

Основа на иновативният проект е патент на Метод за дестилация под вакуум на мирисни и вкусови вещества от слънчогледово  масло с  инертен газ  публикувано в Бюлетин №9 раздел С от 2016 г. на Българското патентно ведомство. Досега в световната практика за дезодорация като инертен газ е използван само азот, който е сравнително  евтин газ. Използването му довежда до по-ниски загуби (в маслото няма да протече хидролиза), а също и до по-високо качество на дестилата. Въпреки това, в промишлената практика, азот не се използва, защото той е некондензиращ газ и прави необходимата вакуум система много по-скъпа, отколкото използването на пара, която е кондензираща. Освен това след продухване газът е изпускан в атмосферата.

Методът за дестилация под вакуум на мирисни и вкусови вещества от слънчогледово  масло с рециркулация на инертен газ, дава възможност, физично да се рафинират и обезмирисяват растителни масла, с инертни газове с ниски молекулни тегла, като постигането на конкурентни цени спрямо обезмирисяването с пара, става за сметка на тяхното многократно използване. Температурата на процесите при използване на метода, може да бъде по ниска от тази при процесите с прегрята пара, с цел запазване на антиоксидантите и другите полезни елементи в маслата. Пилотната линия е на основа полу-непрекъснат дезодоратор.

Изборът се основава на ниските капиталови разходи за изработката й, на по-високата гъвкавост при експлоатация (технологичните параметри могат лесно да бъдат коригирани според входящото качество на маслото), в предвид изследователския елемент (уточняване на параметри) и на минималното смесване между две последователни партиди (изпитания при различни растителни масла).Протокол


ПРОТОКОЛ

От дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение №06/ 07.11.2019г.,

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

>>>Протокол

 


Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com