English (United Kingdom)
20 ГОДИНИ ТИТА-КОНСУЛТ
20 години Тита-Консулт ООД ПДФ Печат

20 ГОДИНИ „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД

Фирма ТИТА-КОНСУЛТ ООД е основана на 17.03.1994 г.

от изтъкнатия български учен проф. дфн Цветан Бончев Василев.

Регистрирана е на 22.03.1994 г. в СГС и е вписана в регистъра за Търговските дружества като  

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

 

     Фирмата възниква вследствие на новите обществено-икономически реалности в България след 1989 г., като частен икономически субект без държавно участие, работещ изцяло на пазарни принципи. Отговорността за съществуването и успеха на фирмата лежи изцяло върху ръководството и персонала й, обединени от желанието да извършват обществено полезни дейности и това да им носи заслужени доходи.

     Фирмата е изцяло българска собственост и действа в рамките на българското законодателство. Поддържа връзки с различни български и чуждестранни партньори, клиенти и доставчици. Има Централен офис в София, където са съсредоточени ръководството на фирмата и по-голямата част от персонала, и местен офис в Козлодуй, който извършва спомагателни дейности.

     Основателят на фирмата и мнозина от сътрудниците й са свързани със Софийския университет „Св. Кл. Охридски”– Физическия факултет и Факултета по химия и фармация, катедри Атомна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Лаборатория по радиохимия и др. Оттам идва и обхвата на дейност на Тита-Консулт, тъй като първоначалният й състав е от служители на споменатите звена – пенсионирани от университета и назначени във фирмата, или привлечени като извънщатни сътрудници. Друга част от персонала на фирмата са бивши специалисти от АЕЦ Козлодуй, със значителен стаж в областта на радиационния контрол. Понастоящем в Тита-Консулт има още едно ядро, което числено нараства – това са млади хора, част от които продължават обучението си в по-високи образователни степени, но успоредно с това работят в различни звена на фирмата. Така на практика се осъществява връзка и приемственост между специалистите от различни поколения.

     Първоначално, опирайки се на извънщатните си сътрудници, Тита-Консулт ООД решаваше предимно научно-изследователски и практико-приложни задачи, свързани с ядрената енергетика и използването на атомната енергия за мирни цели. Постепенно центърът на тежестта се измести към радиационния контрол и радиационната защита, във всичките им аспекти – от решаването на лъчезащитни проблеми и радиационни обследвания до доставката на апаратура за радиационен контрол, нейното монтиране и техническо поддържане.

     През всичките години фирмата е ползвала и ще продължава да използва извънщатни сътрудници – висококвалифицирани специалисти от сферата на науката, медицината и висшето образование.

Прочети повече...
 
Поздравителни адреси ПДФ Печат

За празника си, Тита-Консулт получава добри пожелания и поздравителни адреси от свои приятели и партньори:

 1. Поздравителен адрес от Интер Експо Център.
 2. Поздравителен адрес от ДП "РАО".
 3. Поздравителен адрес от АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.
 4. Поздравителен адрес от сдружение "Жените в ядрената енергетика".
 5. Поздравителен адрес от "Български Антарктически Институт".
 6. Поздравителен адрес от ИМСТ.
 7. Поздравителен адрес от НЦРРЗ.
 8. Поздравителен адрес от НФЕ.
 9. Поздравителен адрес от Софийски университет "Св. Кл. Охридски"- Физически факултет.
 10. Поздравителен адрес от катедра "Атомна физика", СУ.
 11. Поздравителен адрес от "Риск Инженеринг".
 12. Поздравителен адрес от "Съюз на ветераните в ядрената индустрия".
PozdravIECsmall PozdravDPRAOsmall
PozdravAEC PozdravWIN
PozdravAntarctic PozdravIMST
PozdravNCRRZ PozdravFed
PozdravSU PozdravKatedraAF
PozdravRisk PozdravVeterani
 
последна промяна
23-11-2018
-->