English (United Kingdom)
Европейски Проект 2016-2017 ПДФ Печат
EU_FlagProgram_Logo
Проект № BG16RFOP002-2.001-1257-C01
 
Главна цел: "Модернизиране и подобряване на производствения капацитет,
технологиите и управлението на процесите използвани от „ТИТА-КОНСУЛТ“
ООД за радиационен контрол на обекти от околната и работната среда
и въвеждане на нови технологии”

Бенефициент :          „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД

Обща стойност:        786 985,95 лв., от които

                                   550 890,16 лв. европейско и

                                   236 095,79 лв. съфинансиране.

 

                                    Начало: 20.06.2016 г.

                                    Край:     20.06.2017 г.

 

        Кратко описание на проекта :

       Доставка на техническо обезпечаване за въвеждане на два нови метода, за полеви измервания и експресно определяне на радиоактивни замърсявания на околната среда чрез мобилна гама-спектрометрия по метода “InSitu”, и  за визуализиране на гама източници. Доставка на необходимите хардуер, софтуер и методики за повишаване на базата знания и управленските процеси.

Качествено ново разширяване на обема и възможностите на радиоекологичния мониторинг, извършван от ТИТА-КОНСУЛТ ООД, в съответствие с препоръките на Mеждународната Aгенция по Aтомна Eнергия (МААЕ), директивите на Евратом и водещите международни практики в областта. Разполагайки с подобна апаратура и знания, бихме могли да се подготвим и да кандидатстваме за членство в световната мрежа на Аналитичните Лаборатории за Измерване на Радиоактивност в Околна Среда ALMERA. Участието в подобни организации е стремеж, дългосрочна стратегическа цел за фирмата. Това ще повиши не само авторитета и конкурентоспособността на Тита-Консулт, но ще повлияе и изключително благоприятно върху имиджа на България в тези високо технологични среди.

Изпълнението на проекта ще се осъществява в гр.Козлодуй, където фирмата има производствена база, повече от 15 години.  Проекта ще ни помогне да разширим базата знания и производственият капацитет на базата в гр. Козлодуй с иновативната апаратура за “InSitu”  и визуализация, с допълнителни модерни средства за пробоотбиране и подготовка на терени подлежащи на контрол, с необходимите методики, софтуер и хардуер.

         Цели и резултати:

      В дългосрочен план, постигането на целите на проекта ще допринесе за утвърждаването на „Тита-Консулт“ ООД като надежден и търсен партньор при изпълнение на специфичните задачи свързани с радиационната защита и измервания на параметри на йонизиращите лъчения в обекти от околната и работна среда, с цел определяне на радиационния статус и охарактеризиране на обектите.

Проекта е ориентиран към околната среда, райони и предприятия с висок потенциален и непосредствен риск от вредното въздействие на йонизиращите лъчения, като:

- Района около "АЕЦ Козлодуй" и бъдещото хранилище за радиоактивни отпадъци "Радиана";

- Залива "Вромос" на север от град Черноморец в който, в продължение на много години, е заустван отпадъка от мина "Росен", довело до силно радиоактивно замърсяване на залива. Въпреки опитите за почистването му и до момента радиоактивното замърсяване е значително и неговото използване е забранено;

- Районите на бившия уранодобив - старото и новото отпадъкохранилище към разрушения завод за добив на уран до Бухово. В момента стената на новото отпадъкохранилище е повлияна от свлачище и предстои нейното допълнително укрепване;

- Бивш завод за ядрени прибори гр. Плевен – сега Екоел;

- Територията, на която до скоро се помещаваше НЦРРЗ;

- Промишлените предприятия използващи ИЙЛ за технологичен контрол като: Лукойл Нефтохим Бургас с над 60 източника; Циментови заводи – на "Холцим" Швейцария в Бели извор,  на "Титан" Гърция в Златна Панега и на Китай в Девня; МОК Елаците; инсталация за дървени въглища в с. Врани кон, Търговищко; и много други.

- Промишлени отрасли, в които се идентифицират дейности и материали, подлежащи на контрол от гледна точка на радиационната защита, от обхвата на НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С МАТЕРИАЛИ С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ, Приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г., Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.  Към промишлените отрасли, в които следва да се идентифицират и контролират дейности с МПСЕР, спадат металургичната, циментовата и фосфатната промишленост, добива и преработката на нефт и газ, топлоенергетиката, производството на изделия с използване на ториеви съединения и титанов двуокис.


  Представяне

 

 


последна промяна
23-11-2018
-->