no more posts

Основни дейностиПрез годините Тита-Консулт е доказала способностите си и високия си професионализъм в редица дейности. Ето и част от тях:


 • Въздушно гама-сканиране (радиационно разузнаване) на големи територии с  голямообемни  сцинтилационни детектори, носени от хеликоптер; оценка на радиоактивното замърсяване; изготвяне на карти;
 • Наземно обследване (радиационно разузнаване) на елементи от инфраструктурата (терени, пътища, сгради, съоръжения и др.); идентифициране, локализиране и маркиране на зони с радиоактивно замърсяване;
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0844-1200x803.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/DSC_1076_-1200x848.jpg

 • Радиационен контрол на обекти от работна, околна и жизнена среда (измерване мощност на дозата от гама, рентгеново и неутронно лъчение; повърхностно алфа и бета замърсяване; изпитване на проби; измерване на радон и др.);
 • Консултации, разработки и експертни оценки; пълен инженеринг и управление на проекти в областта на радиационния контрол, радиационната защита, технологичния контрол и системите за сигурност;


 • Радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци; освобождаване от регулаторен контрол (безусловно и условно);
 • Третиране на земни маси и утайки, сортиране по степен на замърсяване, депониране и рекултивация на терени;
 • Доставки, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен и дозиметричен контрол; уреди за технологичен контрол, включително съдържащи източници на йонизиращи лъчения; рентгенови скенери за проверка на хора, превозни средства, багажи и товари; уреди и системи за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение, комуникационно оборудване и др.
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/06/OK-C-metali-Ufzlodui-2-Copy-1200x900.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/01/car1.jpg

 • Работа с източници на йонизиращи лъчения;
 • Превоз на радиоактивни вещества;
 • Проверка за херметичност на радиоактивни източници (косвени и преки методи за проверка); оценка за годността на източниците;
 • Изготвяне на методики, инструкции и процедури за радиационен контрол и радиационна защита; обучение на персонал;
 • Решаване на нестандартни задачи, свързани с радиоактивността;
 • Издаване на специализирана литература и др.


…и разрешаване на всякакви нестандартни задачи

свързани с радоактивността


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com