Експертна конференция 

25 май 2022


„Мониторинг на радиоактивнo замърсяване в градска среда“


Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване
Очаквайте скоро видео-запис на първата експертна конференция по темата
На 25ти май 2022 г., Физическият факултет (ФзФ) при Софийския университет “Св. Климент Охридски” имаше удоволствието да бъде домакин на първата експертна конференция на тема

„Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“.

 

 

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/04/FzF.jpg


Организатори на Конференцията, заедно с ФзФ са дружество Тита–Консулт ООД, Сдружение Български Атомен Форум (БУЛАТОМ) и Българското Ядрено Дружество. Организации, доказали със своята дейност формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България и провеждането на пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита.


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Обща информация


Програма на Конференцията


Конферентен ден, 25.05.2022 г.:
8:00 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:15 Откриване на Конференцията
9:15 – 12:00 Секция 1
12:00 – 13:00 Обедна пауза
13:00 – 15:00 Секция 2
15:00 – 15:10 Дискусия
15:10 – 15:15 Закриване на Конференцията

Модератор: Цветан Андреев, Тита-Консулт ООД


Заявени доклади


Секция 1 – Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия?

 • 9:15 Политика и енергетика.
 • 9:40 Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България.
 • 10:00 Добри практики на Дирекция „Аварийна помощ и превенция„.
 • 11:00 Комуникация с масмедиите и населението. Медийно отразяване на радиоактивно замърсяване.
 • 11:20 Анализ на проучване на знанията и нагласите на гражданите в областта на радиоекологията и радиационната защита.
 • 11:40 Радиационен мониторинг и радиационно разузнаване. In Situ контрол на радиоактивните замърсявания.
9:15 Политика и енергетика.

Доклад на Богомил Манчев (БУЛАТОМ)

9:40 Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България.

Доклад на Петър Клисаров (ПППД)

10:00 Добри практики на Дирекция „Аварийна помощ и превенция„.

Доклад на Красимир Димитров (ДАПП, Столична община)

11:00 Комуникация с масмедиите и населението. Медийно отразяване на радиоактивно замърсяване.

Доклад на Атанас Кръстанов (Тита-Консулт ООД)

11:20 Анализ на проучване на знанията и нагласите на гражданите в областта на радиоекологията и радиационната защита.

Доклад на Младен Митев (ИЯИЯЕ-БАН)

11:40 Радиационен мониторинг и радиационно разузнаване. In Situ контрол на радиоактивните замърсявания.

 Доклад на Ивайло Пастухов (Акредитиран ОРК, Тита-Консулт ООД)


Секция 2 – Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване

 • 13:00 Безопасност на високотемпературни малки модулни реактори.
 • 13:30 Ядрен и радиационен тероризъм.
 • 13:45 Инструменти и подходи за превенция на нелегалния трафик на радиоактивни материали.
 • 14:30 Пластмасови сцинтилатори за измерване на алфа и бета източници.
 • 14:45 Радиоактивни замърсявания – завещание и безхаберие.
13:00 Безопасност на високотемпературни малки модулни реактори.

Доклад на Йордан Янков (Nucleon Consulting)

13:30 Ядрен и радиационен тероризъм.

Доклад на Явор Андреев (Тита-Консулт ООД)

13:45 Инструменти и подходи за превенция на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

Доклад на Александър Младенов (ИЯИЯЕ-БАН)

14:30 Пластмасови сцинтилатори за измерване на алфа и бета източници.

Доклад на Владислав Тодоров (студент ФзФ, катедра „Атомна физика“)

14:45 Радиоактивни замърсявания – завещание и безхаберие.

Доклад на Цветан Андреев (Тита-Консулт ООД)


Заявени постери


 • Аеро-гама обследвания. Представяне на дозиметрични прибори и апаратура.
 • Сравнение на разпространението на COVID-19 и радиоактивното замърсяване от Чернобилската атомна централа и предприетите защитни мерки за населението.
 • Омагьосан бюрократичен кръг – атипичен радиационен статус в бившата база на НЦРРЗ.
 • Постер на Дрегер Сейфти
 • Свободни позиции
Аеро-гама обследвания. Представяне на дозиметрични прибори и апаратура.

Постер на Тита-Консулт ООД

Сравнение на разпространението на COVID-19 и радиоактивното замърсяване от Чернобилската атомна централа и предприетите защитни мерки за населението.

Постер на Атанас Кръстанов

Омагьосан бюрократичен кръг – атипичен радиационен статус в бившата база на НЦРРЗ.

Постер на Атанас Кръстанов

Постер на Дрегер Сейфти
Свободни позиции

Видео от КонференциятаОфис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com