Политика за поверителност и защита на личните данни

на „Тита-Консулт“ ООД


Извършвайки дейността си, “Тита-Консулт” ООД, ЕИК 831508563, със седалище и адрес на управление:  гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер 5А, Тел./Факс: +3592/9640950, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте

физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на “Тита-Консулт” ООД. Същата е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и в този документ ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?
 • Категории данни
 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на “Тита-Консулт” ООД и клиента:
 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, служител или др. лице, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред “Тита-Консулт” ООД във връзка с изпълнение на договора;
 • данни, събирани при плащане към “Тита-Консулт” ООД;
 • Данни, изготвени и генерирани от “Тита-Консулт” ООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
 • номер на договор, клиентски номер и др. подобни;
 • данни, необходими за изготвяне фактури, стойност на ползваните услуги; информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;
 • видеозапис при посещение в обектите на “Тита-Консулт” ООД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение, с оглед осигуряване на сигурност за служителите и посетителите;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • Цели и правни основания за обработване на лични данни
 • Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора. “Тита-Консулт” ООД обработва данните Ви за следните цели:
 • идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор;
 • актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги по договор;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор;
 • проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;
 • В изпълнение на свои законови задължения, “Тита-Консулт” ООД обработва данните Ви за следните цели:
 • изготвяне на оферти за сключване на договори и подписване на договори извън наш обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор и др.;
 • издаване на фактури;
 • предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 Обработващи лични данни, които въз основа на договор с “Тита-Консулт” ООД – обработват личните Ви данни от името на “Тита-Консулт” ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител, оборудване, закупени или ремонтирани устройства и др.;
 • Лица, които по възлагане на “Тита-Консулт” ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства, доколкото същите съхраняват лични данни;
 • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на “Тита-Консулт” ООД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни;
  • Други администратори на лични данни, на които “Тита-Консулт” ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от “Тита-Консулт” ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

 Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по –дълъг срок;
 • „Тита-Консулт“ ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.
 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “Тита-Консулт” ООД?

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от “Тита-Консулт” ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в ЗЗЛД;
 • Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
 • Да възразите пред “Тита-Консулт” ООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
 • Да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.
 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на “Тита-Консулт” ООД и какви са последиците от това?

 За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, “Тита-Консулт” ООД се нуждае от определени данни:

 • Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
 • Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред “Тита-Консулт” ООД;
 • Данни, събирани при плащане, направено към “Тита-Консулт” ООД;
 • Адрес за кореспонденция.
 1. Линкове и връзки към други Интернет сайтове

Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.           

 1. Сигурност

“Тита-Консулт” ООД отдава голямо значение на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп.

 1. Непълнолетни лица

“Тита-Консулт” ООД не събира лична информация на лица под 16 годишна възраст без изричното съгласие на своите родители или настойници и съветва същите да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.

“Тита-Консулт” ООД не събира лична информация на лица под 16 годишна възраст без изричното съгласие на своите родители или настойници и съветва същите да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com