Тита-Консулт ООД

Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита

Тита-Консулт ООД е българска частна компания с дълга история и безупречно реноме в сферата на радиационния контрол и радиационната защита.


История


Тита-Консулт ООД е основана през 1994г. от преподаватели и научни работници на Физическия факултет на Софийския университет, начело с проф. д-р Цветан Бончев.

В началото усилията са насочени към изследване на последиците от Чернобилската авария, както и към решаване на важни проблеми в АЕЦ Козлодуй.

Впоследствие дейностите се разширяват, но остават в областта на радиационния контрол и радиационната защита – измерване на радиационни параметри, доставка и сервиз на апаратура за радиационен контрол, превоз на радиоактивни вещества и др.

Повече информация за основните фирмени дейности към днешна дата, можете да намерите в секциите Услуги и Доставки.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2016/11/BBonchev.jpg

         проф. Цветан Бончев             (1929 – 1995)


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2016/11/Елешница-юли-2016-11-1200x803.jpg

Екип


Екипът на Тита-Консулт ООД се състои както от бивши преподаватели от Физическия факултет на СУ и кадри от АЕЦ Козлодуй, така и от много млади специалисти (физици и инженери), възпитаници на Софийския и Техническия университет. Така е постигната връзката между поколенията и е осъществена приемственост на ценни знания в областта на радиационната защита.


Ръководство


Ръководният екип на Тита-Консулт се състои от Управител на фирмата и Ръководители на групи.

Явор Андреев

Управител от 2016 г., след 10 г. стаж на различни позиции в компанията.
Дипломиран бакалавър по специалността Индустриално инженерство на английски език в Технически университет София.
Дипломиран магистър по специалността Защита на населението и критичната инфраструктура във Военна Академия „Г. С. Раковски“ София.
Президент на клуб по бейзбол и софтбол, речен и морски капитан, запален скиор и планински колоездач.
Заместник председател на младежката секция на Българско Ядрено Дружество (БЯД).

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/Сапарева-баня-ММ-12.2015-86.jpg


Лицензии и разрешения


Тита-Консулт ООД притежава необходимите лицензии и разрешения за извършване на различни дейности в своята специализирана област.

Фирмата прилага в работата си сертифицирани системи за управление на качеството, за управление на здравето и безопасността при работа и за управление на сигурността на информацията.

Оперативният персонал е квалифициран да работи с източници на йонизиращи лъчения, както и да извършва консултации и превози на радиоактивни вещества.

 


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/ЛИЦЕНЗИЯ_ПРЕВОЗ_РАВ-Т-5506.jpg

Лицензия за превоз на радиоактивни вещества

Превозът на радиоактивни вещества се извършва съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR. Според ADR класификацията, радиоактивните вещества са опасни товари от Клас 7.  Най-често тези товари са радиоизотопи, използвани в медицината или източници на йонизиращи лъчения, предназначени за индустрията. http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/ЛИЦЕНЗИЯ-ЗА-РАБОТА-С-ИЙЛ.jpg

Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения

Лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) е документ, който се издава от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и дава правото за работа с ИЙЛ, с цел техническо обслужване, монтаж и демонтаж на специализирана апаратура, както и за измерване на радиационни параметри.
Системи за управление


ISO 9001:2015


Тита-Консулт ООД има сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) от 2001г., а през 2018г. извърши преход към новата редакция на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.

 

Тита-Консулт работи под мотото:

Когато качеството е водещо, успехът не закъснява!

 

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUK_2025.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUZBR_2025.jpg

ISO 45001:2018


От 2016г. Тита-Консулт ООД има сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), а през 2019г. извърши преход към новия стандарт БДС ISO 45001:2018.    

 ISO 14001:2015


В края на м. юни 2022 г., Тита-Консулт ООД успя да сертифицира първоначално  Система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015.

 

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/09/SUOS_2025.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/06/Certificate-BG-EN-ISO_IEC-27001_2017_2023.jpg

ISO 27001:2017


През март 2020 г. Тита-Консулт ООД сертифицира Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

 

Партньори

които представяме на българския пазар

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Референции

За качествено и срочно изпълнение на сключените поръчки/договори за доставка на продукти или извършване на услуги, Тита-Консулт ООД получава Референции или Удостоверения за добро изпълнение от различни свои Клиенти. 

Министерство на околната среда и водите

ИАОС изразява положително мнение и удовлетвореност от изпълнение на извършената дейност в лабораториите за радиационни измервания на ИАОС и препоръчва ТИТА-КОНСУЛТ ООД като коректен партньор.

Камелия Радева
Изпълнителен Директор

Гранична полиция

Високият професионализъм на ръководството и специалистите от фирма „ТИТА-КОНСУЛТ ООД„ спомагат за успешното изпълнение на задачите на Главна дирекция „Гранична полиция„.

Захарин Пенов
Главен комисар

АЕЦ Козлодуй

Договорът е извършен в срок с много добро качество.

Н. Николов
Р-л лаборатория ИЙЛ

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Изключително професионално и отговорно отношение към работата!

Проф. Р. Георгиева
Директор

Лукойл

Професионалното и отговорно отношение към извършваните дейности дава основание на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас„ да препоръча ТИТА-КОНСУЛТ ООД като надежден и коректен партньор.

Д. Пехливанов
Главен инженер

PNNL

Our cooperative work with Theta-Consult has been performed with a spirit of partnership and mutual understanding.

Craig W. Nelson
Core Program ManagerКлиенти


Тита-Консулт ООД работи с различни юридически и физически лица, представители на държавния и частния бизнес, участници в пазара на труда.

Стремим се да удовлетворяваме изискванията на нашите Клиенти и да създаваме добри партньорски взаимоотношения, като основа за ползотворно сътрудничество.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com