English (United Kingdom)
ПДФ Печат

       ДОГОВОРИ

Предмет Клиент/Възложител
1.
Сервизно поддържане на апаратура за радиационен контрол на Гранични контролно-пропусквателни пунктове Battelle, Pacific Northwest National Laboratory, USA
2. Диагностика и ремонт на резервни части и преносими уреди за радиационен контрол Battelle, Pacific Northwest National Laboratory, USA
3. Поддръжка на системи и оборудване за радиационен контрол ГД Гранична полиция
4. Абонаментно сервизно-техническо поддържане и ремонт на радиоизотопна апаратура Лукойл Нефтохум Бургас АД
5. Демонтаж и монтаж на оборудване в Лукойл Нефтохим Бургас АД Дитсман Енергоремонт Холдинг АД
6. Осигуряване на радиационен контрол на гама-излъчватели Златна Панега Цимент АД
7. Сервизна поддръжка на уред Геоскан и ИЙЛ Cf-252 Холсим България АД
8. Измервания на радиационните параметри на работната среда на местата с инсталирани рентгенови апарати за пролъчване на багажи и пратки, собствени или предоставени за използване ГД Охрана
9. Периодичен контрол на радиационните параметри на работната среда в Лъчелечебен център, при работа с линеен ускорител
 
КОЦ Враца ЕООД
10. Радиационен контрол на работна и околна среда на местата с инсталирани мобилни и преместваеми рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и контейнери. Радиационен контрол и вземане на натривки за установяване на херметичността на детектори за контрабанда Ba-133 и Ni-63  Агенция Митници
11. Извършване на контрол на радиационните параметри на работната среда Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД
12. Доставка и гаранционно обслужване на Портален монитор за детектиране на гама радиоактивност GammaScan, производство на Berthold и Преносим уред за измерване на гама радиоактивност Scinto, производство на S.E.A. GmbH, Германия Берг Монтана Фитинги ЕАД
13. Доставка и гаранционно обслужване на Монитор за варели и кошници, производител Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH Риск Инженеринг АД
14. Доставка, инсталация и гаранционно обслужване на оборудване за видеонаблюдение СУ "Св. Кл. Охридски"
15. Доставка, инсталация и гаранционно обслужване на оборудване за видеонаблюдение СУ "Св. Кл. Охридски", Център за източни езици и култури
16. Доставка и гаранционно обслужване на рентгенов Скенер за затворени обеми АЕЦ Козлодуй ЕАД
17. Доставка на средство за измерване - радиометър и дозиметър в СП ИЕ 1-4 блок ДП РАО
18.
Доставка на дозиметри с детектор с дълъг кабел за измерване на мощност на еквивалентна доза от гама лъчения
АЕЦ Козлодуй ЕАД
19. Доставка и внедряване в АИСИДК на индивидуални електронни дозиметри, измерващи гама лъчения АЕЦ Козлодуй ЕАД
20. Доставка на телескопична сонда с куфар AUTOMESS 6150 AD-t АЕЦ Козлодуй ЕАД

Сервизна поддръжка на уред Геоскан с ИЙЛ

Cf-252 
 


последна промяна
23-11-2018
-->