English (United Kingdom)
Сключени договори ПДФ Печат
EU_FlagProgram_Logo
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

по Открита процедура по Договор № BG16RFOP002-2.001-1257-C01 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020УВЕДОМЛЕНИЕ
за сключен договор по Втора открита процедура по Договор № BG16RFOP002-2.001-1257-C01 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 


последна промяна
23-11-2018
-->