English (United Kingdom)
Открита Процедура ПДФ Печат
EU_FlagProgram_Logo
Втора открита процедура по Договор № BG16RFOP002-2.001-1257-C01 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Документи:Документи за попълване:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
  1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
  2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

 


 

 


последна промяна
23-11-2018
-->