English (United Kingdom)
АРХИВ 2010-2015 ПДФ Печат
1. „Предексплоатационенрадиологичен мониторинг на площадка Радиана";

2. „Почистване идепониране на земни маси и утайки от Главен отводнителен канал в района наОтводнителна помпена станция, северно от „АЕЦ Козлодуй";

3. „Товарене,разтоварване и превоз на радиоактивен лекарствен продукт Fluedeoxyglucose (18F)Biont 200-1300 MBq/ml, sol. inj., от летище София до УМБАЛ „Александровска"ЕАД, гр. София";

4. „Сервизна поддръжка на Портални монитори на границата на Република България", по проект „Втора линия на защита";

5. „Анализ и ремонт наповредени резервни части", част от проект „Втора линия на защита";

6. „Метрологично осигуряване на средствата заизмерване в СП „ПХРАО-Нови хан";

7. „Изготвяне на проекти извършване на строително-монтажни работи във връзка с преместване на 5 бр.радиационни портални монитори и ЦАС и монтаж на нови 3 бр. портални монитори наобект: Рехабилитация, ремонт и модернизация на ГКПП „Капитан Андреево";

8. „Преместване на 2 бр.влакови портални радиационни монитори на ж.п. гара Свиленград";

9. „Сервизна поддръжка на 2 бр. мобилни скенери заинспектиране на товари";

10. „Доставка на уреди за измерване на алфа, бета и гамалъчение", Обособена позиция 2. Преносими дозиметри за измерване на фоновистойности на МЕД-гама;

11. „Осигуряване нарадиационен контрол на гама-излъчватели в „Златна Панега-Цимент" АД";

12. „Сервизна поддръжка на уред Геоскан с ИЙЛ Cf-252";

„Техническо обслужване и ремонт на средства за измерване, средства за автоматизация, лабораторни средства, климатична и хладилна техника, аерозолни постове и системи за оповестяване на АЕЦ Козлодуй" – Обособена позиция 7. Непрекъсваеми токозахранващи устройства;

14. „Техническа помощ при изготвяне на документи, необходими за освобождаванеот регулиране на партида метални отпадъци";

15. „Провеждане на аеро-гама спектрометричен мониторинг (картиране) наместността на отводнителните канали, северно от АЕЦ Козлодуй";

16. „Сервизно обслужване и поддръжка на Портален монитор за наблюдение иконтрол на йонизиращи лъчения RTM 910 Premium";

17. „Радиационно обследване на неутрализатори на статично електричество тип НР-11Н в обект Окачествително отделение на Струматекс АД, Благоевград";

18. Следгаранционна поддръжка на радиационни портални монитори.

 

 


последна промяна
23-11-2018
-->