English (United Kingdom)
АРХИВ 2000-2010 ПДФ Печат
 1. Отчет Етап 4 Транспортиране на земни маси, депонирани по бреговете на ГОС при предишна обработка на канала по договор за „Третиране на земни маси и утайки, 2007 г.

 2. Отчет Етап 2 Подготовка на СК за депониране по договор за „Третиране на земни маси и утайки”, 2007 г.

 3. Отчет Етап 1 по договор за „Третиране на земни маси и утайки”, 2007 г.

 4. Монография „Защита на населението и околната среда при тежки ядрени аварии”, 2006 г.

 5. Национален доклад за радиационна защита в Република България, 2006 г.

 6. Геодезично и радиологично заснемане на закритите уранодобивни обекти по фактическо състояние и създаване на набори данни за нуждите на регистриращата информационна система за специализиран мониторинг рис-см, 2006 г.

 7. Осигуряване на радиационни паспорти за персонала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и подходящи принтери и софтуер, 2006 г.
 8. Изследване за третиране на замърсени земни маси и утайки, 2006 г.

 9. Методика за оценка на аварийната обстановка и препоръка на защитни мерки в случай на авария и учебен материал - Сборник с примери за практическо обучение на аварийния персонал на ГАП и Команда 2 /Редакция 2006/, 2006 г.

 10. Отчет по тема: "Създаване на лабораторна и пректна база за масови измервания на радон в сгради и околна среда и за мерки за снижаване на неговите концентрации - етап І, 2006 г.

 11. Отчет по тема: "Пилотно определяне на емисите на въглерод 14 от вентилационната тръба на 3 и 4 блок", 2006 г.

 12. Отчет по договор "Разработване на пределни и контролни стойности на газоаерозолни изхвърляния от вентилационните тръби при всички експлотационни състояния на АЕЦ Козлодуй ЕАД, 2006 г.

 13. Отчет на тема: "Оценка на влиянието на атмосферни изхвърляния на тритий от АЕЦ Черна вода при нормален и авариен режим на работа за района: Козлодуй, Оряхово, Белене, Свищов, Плевен. Изисквания относно радиационния мониторинг. Оценка на облъчването на населението в случай на крупни аварийни изхвърляния, 2006 г.

 14. Отчет за изграждане на регистрираща информационна система за специализиран мониторинг на районите, повлияни от уранодобив и уранопреработка РИС-СМ, 2005 г.

 15. Окончателен отчет по тема: "Извършване на комплексни предварителни проучвания за изгатвяне на работен проект за премахване последиците от преработка за уранова суровина в район на ПХП Металург и хвостохранилище "Буково", 2005 г.

 16. Окончателен отчет по тема: "Извършване на комплексни предварителни проучвания за изгатвяне на работен проект за премахване последиците от преработка за уранова суровина в район на ПХП Металург и хвостохранилище "Буково", 2005 г.

 17. Отчет на етап І - Проектиране на системата по договор за изграждане на РИС за специализиран мониторинг на районите, повлияни от уранодобива и уранопреработката, 2005 г.

 18. Оценка на безопасността при работа с плътномер, съдържащ ИЙЛ, монтиран в производствено помещение в "Елаците Мед" АД, с. Мирково, 2005 г.

 19. Оценка на радиационното въздействие върху територията на Р. България при аварийно изхвърляне н атритий от АЕЦ "Черна вода", планиране на мерки за радиационен мониторинг и за защита на населението при необходимост, 2005 г.

 20. Отчет от I етап по договор за ""Проучване на съществуващите международни (ISО, IЕС ...) и национални (на страните от ЕС) стандарти и разработване на: "Методика за калибриране на алфа-спектрометрична система с РIРS детектори" и "Методика за изпитване на проби от околната среда за съдържание на естествени алфа-емитиращи радионуклиди". Изработване на система за електролитно отлагане на препарати за измерване", 2005 г.

 21. Предварителна експресна оценка на състоянието на мобилна лабораторна система SYME 10 на МОС на АЕЦ "Козлодуй", 2004 г.

 22. Първоначален отчет на тема: "Комплексни предварителни проучвания за изготвяне на работен проект за премахване последствията от преработката на урановата суровина в района на ПХП "Металург" и хвостохранилище "Бухово", 2004 г.

 23. Отчет по договор на тема: Измерване на радиоактивно замърсяване в бивши военни бази в гр. Разград - 1266 и гр. Симитли - 1163., 2004 г.

 24. Отчет по договор на тема: Измерване на радиоактивно замърсяване в бивши военни бази в гр. Разград - 1266 и гр. Симитли - 1163., 2004 г.

 25. Технически проект ТОБ на ХОГ, том 1, 2, 3, 4
  Част Радиационен контрол, 2004 г.

 26. Разработка на ЕТАЛОН за предаване на единицата за обемна активност на благородни газове в ''АЕЦ Козлодуй'' ЕАД, 2003 г.

 27. Обосновка и процедура за отчитане на денонощни газоаерозолни изхвърляния от вентилационните тръби на АЕЦ, 2003 г.

 28. Методика за оценка на защитните мерки в случай на авария и на учебен материал за практическо обучение на аварийния персонал
  (ГАП и Команда - 2), 2003 г.

 29. Отчет за етап I по тема: Ремонт на дозиметрична уредба тип IМ 1/Р, монтирана в лабораторията ИЙЛ на отдел МО, 2003 г.

 30. Изследване на радиоактивните замърсявания от отводнителенканал. 2002 г.

 31. Изследване на аерозолната радиоактивност на въздуха на площадката на АЕЦ Козлодуйи на радиоактивното замърсяване на околната среда от АЕЦ Козлодуй по въздушен път 2002 г.

 32. Наредба за норми за освобождаване от контрол на метални вторични суровини от АЕЦ, замърсени с технологични радионуклиди. - 2002 г.

 33. Разработване на проект за Наредба за норми и Контролни нива на аерозолните и течни изхвърляния от АЕЦ -2002 г.

 34. Изследване проблема Горещи частици в АЕЦ Козлодуй-ЕАД, разработване на методики за контрол, дезактивация и на мероприятия за предотвратяване на разпространението им.-2001 г.

 35. Изработване на техническо задание за създаване Експертна система за радиационен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй-ЕАД - 2001 г.

 36. Сборник методики за анализ на осъществяване на физико-химичен контрол в комплекса за кондициониране на РАО - 2001 г.

  1. Методика за определяне на борати
  2. Методика за входящ контрол на цименти
  3. Методика за определяне на хлориди
  4. Методика за определяне на желязо
  5. Методика за определяне на калий
  6. Методика за входящ контрол на натриев метасиликати анхидриди
  7. Методика за определяне на манган
  8. Методика за определяне на натрий
  9. Методика за определяне на характеристиките на циментиран нетвърд продукт
  10. Методика за определяне на амониеви йони
  11. Методика за определяне на нитрати
  12. Методика за определяне на окисляемост
  13. Методика за определяне на повърхностно активни вещества
  14. Методика за определяне на фосфати
  15. Методика за определяне на сулфати
  16. Методика за определяне на характеристиките на циментиран втвърден продук

 37. Методика за първоначална и периодична проверка на детекторен блок за мощност на фотонна еквивалентна доза тип FHZ 621 B - 2001 г.

 38. Разработване инструкция за експлоатация на Система за радиационен контрол в комплекса за кондициониране на РАО - 2001 г.

 39. Методика за първоначална и периодична проверка на преносим аерозолен монитор тип: FHT 59 Si - 2001 г.

 40. Методика за първоначална и периодична проверка на преносим аерозолен монитор тип: FHT 1659 L - 2001 г.

 41. Методика за калибриране на гама-спектрометър S400 GENIE - PC - 2001 г.

 42. Методика за калибриране на гама-спектрометрична система CANBERRA WAS - 2001 г.

 43. Методика и програмно осигуряване за пресмятането на неутронния флуенс над 0.5 MeV в корпуса на ВВЕР-1000 и в позициите на контейнерите с образци-свидетели. - 2001 г.

 


последна промяна
23-11-2018
-->