English (United Kingdom)
АРХИВ 1994-2000 ПДФ Печат
 1. Отчет за V етап на Договор № 2928240/12.05.1999 г по темата: Методика и програмно осигуряване за пресмятането на неутронния флуенс над 0.5 MeV в корпуса на ВВЕР-1000 и в позициите на контейнерите с образци-свидетели. - 2000 г.

 2. Отчет за ІІI етап на Договор № 2928240/12.05.1999 г. по темата: Методика и програмно осигуряване за пресмятането на неутронния флуенс над 0.5 MeV в корпуса на ВВЕР-1000 и в позициите на контейнерите с образци-свидетели. - 2000 г.

 3. Отчет за ІІ етап по темата: Изследване на точността на пресмятането на неутронния флуенс над 0.5 MeV в корпуса на ВВЕР-1000 и в позициите на контейнерите с образци-свидетели. - 2000 г.

 4. Краен доклад Изследване качествата на циментирани радиоактивни смеси по рецептура на АЕЦ Козлодуй. - 2000 г

 5. Отчет на І-ви етап: Изпитания за якост на натиск на циментирани радиоактивни смеси по рецептура на АЕЦ Козлодуй. - 1999 г.

 6. Методика за първоначална и периодична проверка на монитори за радиоактивни аерозоли тип АВМР-302. - 1999 г.

 7. Методика за калибриране на детекторни блокове за измерване мощност на дозата от гама-лъчение.. - 1999 г.

 8. Методика за калибриране на детекторни блокове за измерване на повърхностно замърсяване с алфа и бета емитери. - 1999 г.

 9. Методика за първоначална и периодична проверка на гама-спектрометри. - 1999 г.

 10. Методика за калибриране на индивидуални фотодозиметри, ТЛД и електронни дозиметри. - 1999 г.

 11. Методика за изпитване за херметичност на източници на йонизиращи лъчения, закрит тип. - 1999 г.

 12. Методика за първоначална и периодична метрологична проверка на термолуминесцентни системи. - 1999 г

 13. Методика за първоначална и периодична метрологична проверка на индивидуални електронни дозиметри - 1999 г.

 14. Пълно обследване на промишлената площадка на ЕП-1 на АЕЦ Козлодуй - 1999 г.

 15. Ръководство и процедури за действие на ГАП и постовете от нея при аварийна обстановка - 1999 г.

 16. Програмиране на софтуерен продукт за оценка на радиационни последствия в ранна фаза на авария в АЕЦ и тестване на сценарии - 1999 г.

 17. Експертно сравняване на научно-приложни разработки: Методики за образуване на цените на свежо ядрено гориво с отчитане на експертните прогнозни оценки и развитието на ценовата конюнктура на световния пазар … - 1999 г.

 18. Разработване на нормативни документи за проверка и калибриране на средства за измерване на йонизиращи лъчения в АЕЦ Козлодуй - 1999 г.

 19. Разработване и внедряване на методика за пресмятане на неутронния флуенс в корпуса на реактор ВВЕР-1000 на АЕЦ Козлодуй, - 1999 г.

 20. Разработване на специализиран учебен курс: Гама спектрометрични измервания - 1999 г.

 21. Разработване на специализиран учебен курс: Регистриране на йонизиращите лъчения - 1998 г.

 22. Книга Аварии и инциденти в атомни електроцентрали

 23. Гама-спектрометрични изследвания на образците-свидетели и праговите неутронни детектори от втори комплект на блок 5 на АЕЦ Козлодуй - 1998 г.

 24. Актуализиране на Аварийния план на АЕЦ Козлодуй - 1998

 25. Система за оценка на индивидуални и колективни дози на облъчване на населението в зоната на наблюдение на АЕЦ, в следствие на радиоактивни изхвърляния в атмосферата при нормална експлоатация - 1998 г.

 26. Извършване на дейности от Работна програма за изпитване на образците свидетели от блок 5 на АЕЦ Козлодуй - 1998 г.

 27. Измерване на праговите детектори, монтирани в контейнерите на образците свидетели на ВВЕР-1000, с използване на работната база на АЕЦ Козлодуй - 1998 г.

 28. Определяне активностите на образците свидетели от ВВЕР-1000 в зоната на равнината на разрушаване с използване на Методиката на Институт Курчатов - 1998 г.

 29. Разработване на учебен Курс по радиационна защита и дозиметрия - II ниво - 1998 г.

 30. Консултативна и методическа помощ на ръководството на АЕЦ Козлодуй и на медицинската служба по въпросите на лъчезащитата, трудовото и социалното законодателство и медицинското обслужване на персонала на АЕЦ - 1998 г.

 31. Инструкция за провеждане на лична деконтаминация и медицинска помощ при радиационни събития в АЕЦ - 1997 г.

 32. Издавне на книга СПРАВОЧНИК на радионуклидите, характерни за АЕЦ - 1997 г.

 33. Методика за оценка на индивидуални и колективни дози на облъчване на населението в зоната на наблюдение на АЕЦ вследствие на радиоактивни изхвърляния в атмосферата при нормална експлоатация - 1997 г.

 34. Изработване на научно-документален видеофилм (20 мин.): Изследване на метала на шев №4 на блок №1 на АЕЦ Козлодуй (на български, английски и немски език) - 1997 г.

 35. Изготвяна на идеен проект на: Мобилна Установка за Откриване и Маркиране на Точкови Радиоактивни Замърсявания. - 1996 г.

 36. Методика за:Пресмятане на неутронни флуенс върху корпуса на реактор ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй. - 1996 г

 37. Елементен анализ на проби от шев №4 на блок №1 на АЕЦ Козлодуй по време на ППР-пролет'96 - 1996 г.

 38. Анализ и предложения за подобряване на дейността на медицинската служба на АЕЦ и консултация на цеховите лекари - 1996 г.

 39. Прилагане на термолуминесцентните дозиметри на базата на CaSO4 (Dy) за целите на радиационния контрол в АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 40. Определяне максималната температура при облъчване на образците свидетели с помощта на температурни детектори - 1996 г.

 41. Програма за осигуряване на качеството и контрол на качеството на радиационния контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 42. Регламент за радиационен контрол на помещения и оборудване (извън ЗСР) в АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 43. Програма за радиационен контрол на битовофекалната канализация на площадката на АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 44. Програма за радиационен контрол на метални вторични суровини от АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 45. Регламент за радиационен контрол на терени в района на промишлената площадка на АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 46. Регламент за радиационен контрол на транспортни средства и товари на площадката на АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 47. Регламент за радиационен контрол и управление на твърди отпадъци и почви от АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 48. Разработване на методики и инструкции за радиационен контрол в АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 49. Норми за замърсеност с техногенни радионуклиди (прагове за освобождаване) на метални вторични суровини от АЕЦ за рециклиране - 1996 г.

 50. Инструкция за контрол на дозовото натоварване от вътрешно облъчване в АЕЦ Козлодуй - 1996 г.

 51. Методика за вътрешна дозиметрия.: oблъчване на човешкото тяло от инкорпорирани радионуклиди. Методи за определяне на вътрешното облъчване въз основа на целотелесни измервания ин виво и/или измерване на биосубстрати. - 1996 г

 52. Изработка и доставка на АЕЦ Козлодуй 8000 броя термолуминесцентни детектори от CaSO4:Dy, тип ММС-4 с хомогенност в рамките на ±10% (съгласно стандарт МЕК 1066 от 1992 г.) - 1996 г.

 53. Методика за калибриране на средство за измерване: Атомно-емисионен спектрометър - апарат SPECTROPORT - 1996 г.

 54. Безразрушителен химически анализ и анализ на стружки от шев №4 на I-ви енергоблок на АЕЦ Козлодуй - 1995 г.

 55. Състояние и проблеми на урановата промишленост в Република България - 1995 г.

 56. Изследване върху магнитните свойства на радиоактивни замърсявания в АЕЦ - 1995 г.

 57. Радиационен контрол върху съдържанието на горещи частици и алфа-излъчватели в технологичните помещения на енергоблоковете от I до VI на АЕЦ Козлодуй - 1994 г

 58. Окончателен доклад за ОВОС на блокове 5 и 6 на
  АЕЦ Козлодуй - ІV част АП и Г - 1994 г.

  Заключение към Окончателния доклад на ОВОС за оценка на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй

 59. Окончателен доклад за ОВОС на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

  Част III: Радиационни въздействия върху персонала, околната среда и населението при проектни аварии

 60. Окончателен доклад за (ОВОС) на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

  Част II: Радиационни въздействия върху персонала, околната среда и населението при нормален режим на работа

 61. Окончателен доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

  Част I: Обща характеристика на енергоблоковете 5 и 6 оценка на основните системи на енергоблоковете при нормален режим на експлоатация

 62. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на блок 6 на АЕЦ Козлодуй в нормален режим на работа - 1994 г.

 63. Изследване и визуализация на отделните горещи частици от Чернобилската авария -1994 г.

 64. Неутронно-дозиметрични изследвания на V-ти блок на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

 65. Изследвания по проблема високоактивни (горещи) частици в АЕЦ - 1994 г.

 66. Разработка на методика за периодична метрологична проверка на канала Мощност на дозата от системата Berthold на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

 67. Метрологично осигуряване на СИЧ -1994 г.

 68. Високодисперсни горещи частици - 1994 г.

 69. Система за обработка на изображения на авторадиограми - 1994 г.

 70. Опит за атестиране на радиоактивните замърсявания в енергоблоковете и спецкорпусите на АЕЦ Козлодуй - 1994 г.

 71. Нетрадиционни методи за изследване на радиоактивни замърсявания - 1994 г.

 72. Разработка на методи за изследване на замърсяванията с естествени радионуклиди при работа на топлоцентрали, използващи въглища - 1994 г.

 73.  

  Разработка на система за регистриране на алфа-лъчение и неутрони на базата на твърдотелни трекови детектори - 1994 г.

 74. Пълен доклад за оценка на въздействието върху околната среда на хранилището за отработено гориво на АЕЦ Козлодуй - 1994 г

 75. Изследване върху еволюцията на горещите частици излезли от аварията в Чернобилската АЕЦ - 1994 г.

 


последна промяна
23-11-2018
-->