English (United Kingdom)
ДЕЙНОСТИ ПДФ Печат

В своята повече от 20-годишна история ТИТА-КОНСУЛТ ООД е извършвала различни дейности, но в последно време се е специализирала в следните направления:

  • Радиационен контрол (консултира и доставя апаратура за такъв контрол на различни промишлени обекти, включително и за индивидуален дозиметричен контрол на хора/лица; извършва монтаж, пуск, поддръжка и сервиз/ремонт на такава апаратура; организира обучение на обслужващия персонал и разработване на помощни документи)

  • Радиационно обследване (консултира и извършва такова обследване на различни промишлени и граждански обекти, помещения, терени и др., включително и след аварийни ситуации; изготвя оценки и прогнози за тези случаи)

  • Работа с източници на йонизиращи лъчения (консултира и взема образци/проби от различни обекти за недеструктивен/инструментален анализ за съдържание на различни радионуклиди; изготвя отчетни документи за тези случаи)

  • Превоз на радиоактивни вещества (фирмата разполага с Мобилна радиометрична лаборатория, която има Лицензия за извършване на такава дейност и приема поръчки за превоз на радиоактивни вещества/материали от различни Възложители)

  • Радиационна защита (фирмата разполага с доста Заглавия/Книги в тази област на своето Издателство Тита Консулт, които могат да бъдат закупени от различни Клиенти; извършва консултации и експертизи; подготвя различни документи и провежда обучение).  

За Всяка друга дейност, свързана с радиоактивност, източници, защита и т.н., можете да се свържете с нас и ние ще Ви консултираме.
Ако ние не можем да решим Вашия проблем, ще Ви насочим към наши Партньори от бранша. Нека работим заедно!      

 


последна промяна
23-11-2018
-->