Тита с нова сертификация по СУК и СУЗБР

14.02.2017Тита-Консулт

passport.jpg

Тита-Консулт получи нови Сертификати за пресертификация на Система за управление на качеството (СУК) и първоначална сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), внедрени във фирмата, информираха за Инженер.bg от Тита-Консулт.
„Новите Сертификати са резултат от голям обем свършена работа във фирмата и успешно приключил одит на „Сертификация“ ЕАД. Изключително се гордеем с тези сертификати, защото така изпълнихме една приоритетна за нас цел и поставихме началото на Интегрирана система за управление (ИСУ)“, уточниха още от Тита-Консулт.
Тита-Консулт ООД притежава Сертификат за Акредитация на Орган за контрол от вида С, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, както и сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. От миналия месец българската фирма притежава вече и сертификат, че Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съответства на изискванията по международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Обхватът на СУК включва:
– Проектиране/разработване, производство на продукт/предоставяне на услуга, консултации и експертни оценки, пълен инженеринг и управление на проекти в областта на радиационния контрол, радиационната защита, технологичния контрол и системите за сигурност;
– Измерване на радиационни параметри на работна, околна и жизнена среда, както и на проби от тях;
– Превоз на радиоактивни вещества и работа с източници на йонизиращи лъчения;
– Доставка, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен и дозиметричен контрол; уреди за технологичен контрол, включително съдържащи източници на йонизиращи лъчения; рентгенови скенери за проверка на хора, превозни средства и багажи; уреди и системи за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение, комуникационно оборудване и др.
– Третиране на земни маси и утайки, рекултивация на терени и др.

Офис

София, 1164, бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404, кв. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com